BIMWE MU BIKORWA BY’INGENZI BIKORERWA MU ISHAMI RY’IMARI KU KARERE KA RUSIZI

Service

Inshingano

Kwakira imisoro n’Amahoro

Kwakira imisoro n’amahoro  ku bufatanye n’abakozi babishinzwe mu Mirenge.

Kwakira no  gucyemura ibibazo byose birebana n’abasora,   baba abasora imisoro isanzwe n’abatanga amahoro.

Ubugenzuzi bw’imisoro n’Amahoro

Kugenzura no gukurikirana ko uburyo n’ibikoresho  bikoreshwa mu kwakira imisoro n’amahoro byubahiriza amategeko n’amabwiriza  agenga kwakira imisoro n’amahoro .

Ubucungamari

Gutegura no  gutanga  raporo y’imari ya buri kwezi, igihembwe n’umwaka.

Kwishyura services zinyuranye zihabwa Akarere .

Ingengo y’Imari

Gushyira mu bikorwa ingengo y’imari y’Akarere  yemejwe   hakurikijwe ibyateganyijwe no gutanga raporo  ku ishyirwa mu bikorwa ry’ingengo y’imari buri gihembwe